Εσωτερικός Κανονισμός ΔΠΜΣ “Νανοϊατρική”

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ιατρική Σχολή και Τμήμα Φαρμακευτικής

 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

στη «ΝΑΝΟΪΑΤΡΙΚΗ»

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκριση Κανονισμού του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Νανοϊατρική» / “Nanomedicine”

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του Ν. 4485/17 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85
 2. την υπ’ αριθ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 3. Την υπ’ αριθ. 216772/Z1/8-12-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»
 4. τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 5. τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 6. το Π.Δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»
 7. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 8. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
 9. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ
 10. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ
 11. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζομένων Τμημάτων
 12. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ
 13. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
 14. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού

αποφασίζουμε:

Έγκριση Κανονισμού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Νανοϊατρική» / “Nanomedicine”, από το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019, ως ακολούθως:

 ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του ΔΠΜΣ «Νανοϊατρική» / “Nanomedicine” είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Νανοϊατρικής/Nanomedicine.

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στη Νανοϊατρική (MSc in Nanomedicine) μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

 ΑΡΘΡΟ 2

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 είναι:

 1. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ)

Το πρόγραμμα θα διευθύνεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) που θα αποτελείται από 7 μέλη: 5 μέλη ΔΕΠ και 2 εκπροσώπους μεταπτυχιακών φοιτητών. Όσον αφορά στα μέλη ΔΕΠ, τρία από αυτά θα ορίζονται από τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής και 2 θα ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής. Η θητεία των μελών ΔΕΠ στην ΕΔΕ θα είναι 2ετής. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους θα εκλέγονται και 2 μεταπτυχιακοί φοιτητές από τους ενεργούς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΔΠΜΣ οι οποίοι θα είναι μέλη της ΕΔΕ με μονοετή θητεία. Μέλος ΔΕΠ που αφυπηρετεί ή παραιτείται ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο παύει να ανήκει στο ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΚΠΑ, αντικαθίσταται από τη Συνέλευση του Τμήματος που το όρισε για το υπόλοιπο της θητείας του. Αντίστοιχα συμβαίνει και με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μέλη της ΕΔΕ.

Οι αρμοδιότητες της ΕΔΕ θα είναι:

 • καθορισμός των ειδικότερων όρων φοίτησης, καθώς και καθορισμός του ύψους των διδάκτρων
 • Καθορισμός πολιτικής υποτροφιών
 • Προκήρυξη του ΠΜΣ
 • Χρονοδιάγραμμα και προθεσμίες για τις αιτήσεις των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών
 • Παρουσιολόγια και ανεκτές απουσίες
 • Αξιολόγηση προόδου των ΜΦ
 • Απόφαση για επανεξέταση ή επανάληψη μαθημάτων
 • Επεξεργασία των πορισμάτων των φύλλων αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων του ΔΠΜΣ και αξιοποίησή τους (έπαινος, συστάσεις, διακοπή, υποτροφίες).
 • Ορισμός επιτροπών του ΔΠΜΣ
 • Επεξεργασία του προγράμματος των μαθημάτων, ορισμός των συντονιστών των εκπαιδευτικών ενοτήτων και επίβλεψη της πορείας του προγράμματος σε συνεργασία με αυτούς.
 • Προβολή του ΔΠΜΣ και προσέλκυση υποψηφίων
 • Ορισμός, με εισήγηση του Συντονιστή κάθε Εκπαιδευτικής Ενότητας, Συμβούλου που θα παρακολουθεί και θα καθοδηγεί κάθε ΜΦ
 • Τροποποίηση, όταν απαιτείται, του Προγράμματος των μαθημάτων
 • Παρακολούθηση πορείας κάθε ΜΦ με βάση (α) την γραπτή έκθεση προόδου του ΜΦ που αυτός υποβάλλει στον ΣΚ ή ΕΚ για αξιολόγηση και (β) την αξιολόγηση της παρουσίασης της προόδου που κάνει ο ΜΦ στην ομάδα του
 • Πρόταση για την κατανομή των κονδυλίων του Προγράμματος και την κατάρτιση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν αμοιβών για τα διδακτικά καθήκοντα και των διδασκόντων.
 • Προσέλκυση κονδυλίων για το ΠΜΣ και έκδοση σχετικών αποδείξεων στο πλαίσιο των γενικών σχετικών κανόνων που απορρέουν από τους νόμους και τους κανόνες για τη λειτουργία του ΕΛΚΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 1. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)

Αποτελείται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων φορέων, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και ορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Τρία μέλη της ΣΕ θα προέρχονται από την Ιατρική Σχολή και δύο μέλη από το Τμήμα Φαρμακευτικής. Η ΣΕ ορίζεται για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Η Συντονιστική Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Εγκρίνει τα θέματα των διπλωματικών εργασιών.
 • Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για κάθε θέμα του ΔΠΜΣ.
 • Εκλέγει τον Πρόεδρό της και το Διευθυντή του ΔΠΜΣ
 1. Ο Πρόεδρος της ΕΔΕ

Αρμοδιότητες του Προέδρου της ΕΔΕ είναι η σύγκλιση των συνεδριάσεων της ΕΔΕ, ο καθορισμός της ΗΔ, ο συντονισμός και η ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της. Προέρχεται από την Ιατρική Σχολή που έχει τη γραμματειακή υποστήριξη του ΔΠΜΣ. Εν τη απουσία του για οποιοδήποτε λόγο, τα καθήκοντα του ασκεί ο Αναπλ. Διευθυντής του ΔΠΜΣ.

 1. Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντή του ΔΠΜΣ.

Τα καθήκοντα του Διευθυντή θα τα ασκεί ο Πρόεδρος της ΕΔΕ. Το Διευθυντή αναπληρώνει ο Αναπλ. Διευθυντής που προέρχεται από το Τμήμα Φαρμακευτικής και ο οποίος θα ορίζεται Αντιπρόεδρος της ΕΔΕ.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του είναι μέλη ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή και είναι του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Η θητεία τους είναι διετής.

Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή του ΔΠΜΣ είναι οι ακόλουθες:

 • Φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΔΕ
 • Διαχειρίζεται τα οικονομικά του προγράμματος και σε αυτό το πλαίσιο εκτελεί τις δαπάνες που έχουν αποφασιστεί από την ΕΔΕ, συνάπτει συμβάσεις με τους συντελεστές του προγράμματος, προβαίνει σε πληρωμές προμηθευτών, υλοποιεί τις απαραίτητες διαδικασίες για την πληρωμή υποτροφιών και γενικά προβαίνει σε όλες τις οικονομικές κινήσεις του ΔΠΜΣ σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΕΔΕ, τις διαδικασίες του ΕΛΚΕ και τους νόμους.
 • Εισηγείται στην ΕΔΕ τον προϋπολογισμό του νέου έτους τουλάχιστον 2 μήνες πριν από τη λήξη του προηγούμενου.
 • Καταρτίζει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και τον καταθέτει στην ΕΔΕ τουλάχιστον 2 μήνες πριν από τη λήξη του έτους.

 

 ΑΡΘΡΟ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής και συναφών αντικειμένων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ θα είναι σαράντα (40) κάθε ακαδημαϊκό έτος (εφ’ όσον υπάρχουν τόσοι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα φοίτησης στο ΔΠΜΣ «Νανοϊατρική» / “Nanomedicine”).

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κάθε Ιούλιο, με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα των δύο Τμημάτων και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Προγράμματος, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο (χορηγείται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ)
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Επίσης, απαιτείται η αναγραφή του βαθμού πτυχίου. Τέλος, απαραίτητος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών πτυχίων του Τμήματος με βάση τα δύο (2) τελευταία χρόνια
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του Υποψηφίου
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια με κριτές, εάν υπάρχουν
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 8. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός, απαιτείται επάρκεια Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1, εκτός εάν είναι απόφοιτος Ελληνικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 9. Δύο συστατικές επιστολές, που θα περιέχουν οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Ο τρόπος επιλογής τους γίνεται με αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων από την ΕΔΕ. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

 1. Απαραίτητα τυπικά προσόντα

1.1.        Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Σχολών Επιστημών Υγείας ή Θετικών Επιστημών ή άλλων συναφών αντικειμένων σύμφωνα με την κρίση της ΕΔΕ

1.2.        Καλή γνώση (επίπεδο B2) της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το Κοινό  Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες

 1. Πρόσθετα αξιολογούμενα προσόντα

2.1.        Αξιολογείται ο βαθμός πτυχίου με 2 μόρια ανά βαθμό με μέγιστο τα 20 μόρια (με 20 μόρια βαθμολογείται ο φοιτητής που έχει βαθμό 10 στο πτυχίο του, με 18 αυτός που έχει 9 κ.ο.κ.). Μπορεί η μοριοδότηση σε αυτό το σημείο να είναι δεκαδικός αριθμός (αναλογικά) που θα έχει ένα δεκαδικό ψηφίο. Μέγιστος αριθμός μορίων 20.

2.2.        Επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος. Μοριοδοτείται κάθε έτος με 1 μόριο με μέγιστο τα 10 μόρια.

2.3.        Επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της νανοϊατρικής. Μοριοδοτείται κάθε έτος με 1 μόριο με μέγιστο τα 10 μόρια. Σε περίπτωση παράλληλης ή ταυτόχρονης απασχόλησης σε αντικείμενο ιατρικής και νανοτεχνολογίας η μοριοδότηση θα γίνεται με αυτό το κριτήριο με μέγιστο τα 10 μόρια.

2.4.        Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Μοριοδοτούνται με 2 μόρια η καθεμιά με μέγιστο τα 20 μόρια

2.5.        Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Μοριοδοτούνται με 0.5 μόριο η καθεμιά με μέγιστο τα 10 μόρια

2.6.        Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, βαθμολογείται με 5 μόρια. (ίδιο με το 1.2)

2.7.        Προσκεκλημένες ομιλίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Μοριοδοτούνται με 1 μόριο η καθεμιά με μέγιστο τα 10 μόρια

2.8.       Υποβολή έκθεσης αιτιολογίας (motivation letter) παρακολούθησης του προγράμματος με μέγιστο τα 15 μόρια.

Σύνολο μορίων 100.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει Πίνακα αξιολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Προγράμματος εντός 10 ημερών από την απόφαση της ΕΔΕ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγονται όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι.

 ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη.

Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης ή άλλους. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλεται αίτηση στην ΕΔΕ από την/τον ενδιαφερόμενη/ο, όπου εξηγούνται οι λόγοι που επικαλείται η/ο φοιτήτρια/τής και η ΕΔΕ αποφασίζει οριστικά.

Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης μετά από έκθεση και αιτιολόγηση των λόγων για τους οποίους την αιτείται. Η ΕΔΕ εξετάζει την αίτηση και εφ’ όσον την εγκρίνει καθορίζει το πρόγραμμα του φοιτητή.

Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν υπερβαίνουν τα δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα και δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής (σε παρένθεση αναγράφονται οι διδακτικές ώρες ανά μάθημα σε εβδομαδιαία βάση):

 

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
UNIT   1 : Introduction to Nanotechnology

Lesson 1.1. Basic principles I (5)

1.1.1 The winder context of Nanotechnology

1.1.2 The Fundamental Science of Nanotechnology

Lesson 1.2. Basic principles II (5)

1.2.1 Main types of nanosystems

1.2.2 Physiochemical characterization techniques of nanosystems

Lesson 1.3. Basic principles III (5)

1.3.1 Short overview of in vitro and in vivo imaging techniques

1.3.2 Principles of Nanomedicine

1.3.3 Bio-Nanotechnology: structural biology; Experimental Cell and Molecular Biology

1.3.2  Future perspectives

15 διδακτικές ώρες μαθημάτων ανά εβδομάδα

 

15
UNIT   2: Applications of Nanotechnology in Medicine 15
Lesson 2.1. Basics of nanomedicine (5)

2.1.1 Introduction to the nanotools for medical applications

2.1.2 Basic applications of nanotechnology in diagnosis: Radiology, Nuclear Medicine, Biophotonic imaging

Lesson 2.2. Basic applications of nanotechnology in therapy (5)

2.2.1 Applications in Drug Delivery

2.2.2 Applications in Therapy: Radiotherapy, Nuclear therapy and Biophotonic therapy

2.2.3 Applications in Surgery: Image guided surgery with nano-contrast agents, Nanoparticle Assisted Destruction of Cancer Tissues, Nano-tools

Lesson 2.3. Theranostics and regenerative medicine (5)

2.3.1 Imaging and Theranostics: Micro-nano fabrication and cell patterning, Molecular markers for medical imaging, Image processing

2.3.2 Main biomaterials used in Regenerative Medicine, tissue engineering.

2.3.3 Applications in Regenerative medicine: types of embryonic, fetal and adult stem cells

15 διδακτικές ώρες μαθημάτων ανά εβδομάδα

 

 

Σύνολο Α’ εξαμήνου 30

 

 

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
UNIT  3: Nanotoxicity and Regulatory Aspects 10
Lesson 3.1. Toxicity aspects (3)

3.1.1 Nanotoxicity, Medical Toxicology; Molecular Medical Microbiology with Essay

Lesson 3.2. Clinical applications (4)

3.2.1 Clinical Nanomedicine

3.2.2 Nanomedicines in Market

Lesson 3.3. Ethics and regulatory aspects (3)

III.1. Regulatory and Ethics in Nanomedicine.

III.2 Intellectual properties. Patenting and Commercialization of Biotech and Medtech Inventions

10 διδακτικές ώρες μαθημάτων ανά εβδομάδα

 

Dissertation 20
Σύνολο Β’ εξαμήνου 30
Σύνολο 60

 

Η διδασκαλία γίνεται δια ζώσης ή με μέσα εξ αποστάσεως. Η γλώσσα του ΠΜΣ είναι τα αγγλικά.

Η διπλωματική εργασία θα υλοποιείται στα εργαστήρια των δύο τμημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά και σε εργαστήρια άλλων πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων των οποίων διδάσκοντες θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

H διπλωματική εργασία (dissertation) θα αρχίζει με την έναρξη του Β’ εξαμήνου και το σύνολο των ECTS είναι 20.

Σύνολο 60 ECTS για την απονομή του ΔΜΣ.

Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων

Η περιγραφή του κάθε μαθήματος γίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
UNIT   1 : Introduction to Nanotechnology

Lesson 1.1. Basic principles I

1.1.1 The winder context of Nanotechnology

1.1.2 The Fundamental Science of Nanotechnology

Nanoscience and Nanotechnology are relatively young scientific and nanotechnological fields which investigate the structure, properties, morphology and functionality of nanomaterials and nanostructures. Nanotechnology is a collective term for a range of scientific fields, technologies, techniques, processes and applications that involve the treatment and the investigation of matter at nanoscale. Nanoscience and nanotechnology can offer advantages in the development process of new drugs and they represent a new approach to research in this field. These areas offer benefits for the development of innovative products and promote new properties of the materials used, which could be essential in the effectiveness of the final product. Scientists in this field work at the atomic, molecular and supramolecular levels, and can manufacture new nanodevices and nanosystems with new properties and functions. Nanotechnology is the scientific area of the design and the development of devices at the mesoscopic and molecular scale. These systems could be correlated to the living organisms due to their self-assembly properties, their hierarchical structural organization, as well as to their biocompatibility and biodegradability characteristics.

Lesson 1.2. Basic principles II

1.2.1 Main types of nanosystems

1.2.2 Physiochemical characterization techniques of nanosystems

The main types of nanosystems are lipid (i.e. liposomes, trasferosomes etc.); polymeric (i.e. micelles, polymersomes etc.) and inorganic (i.e. gold nanoparticles etc.). The physicochemical characteristics of nanosystems (play a key role on administration, distribution, metabolism, and excretion (ADME profile) of the encapsulated Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) or the imaging agent. The most important techniques including light scattering (dynamic, static, and electrophoretic), thermal analysis (especially differential scanning calorimetry), and imaging techniques are presented for the physico-chemical characterization of nanosystems. These techniques are used extensively for the detailed characterization of nanosystems, i.e. in the research and development of innovative nanocarriers, and are required from the regulatory authorities.

Lesson 1.3. Basic principles III

1.3.1 Short overview of in vitro and in vivo imaging techniques

1.3.2 Principles of Nanomedicine

1.3.3 Bio-Nanotechnology: structural biology; Experimental Cell and Molecular Biology

1.3.2          Future perspectives

This lesson addresses the applications of quantitative imaging to study multiple physiological variables of living tissues. Protocols are presented for investigations ranging from in vitro cell and tissue approaches to in vivo imaging of intact organs. These include the measurement of cytosolic parameters both in vitro and in vivo. Additionally, Magnetic Resonance Imaging (MRI), an imaging technique primarily used as diagnostic tool in clinical/preclinical research, will be analyzed in depth.   Cell and Molecular Biology area will focus on   cancer, cell biology and cellular dynamics, plant biology and bioenergetics. Experimental approaches in cell signaling and differentiation, molecular biology, proteomics, genomics and genetics, and advanced cell imaging are interwoven throughout these major focus areas.

15
UNIT   2: Applications of Nanotechnology in Medicine 15
Lesson 2.1. Basics of nanomedicine

2.1.1 Introduction to the nanotools for medical applications

2.1.2 Basic applications of nanotechnology in diagnosis: Radiology, Nuclear Medicine, Biophotonic imaging

Recent advances in nanotechnology have led to the development of various nanoparticle formulations for diagnostic and therapeutic applications. Diagnostic nanoparticles aim to visualize pathologies and to improve the understanding of important (patho-) physiological principles of various diseases and disease treatments.  Special attention and examples will be given in the diagnosis in early stages of cancer. The field of Radiology, Nuclear Medicine and Biophotonic imaging are offering the nanotools for diagnosis of several diseases (i.e. cancer etc.).

Lesson 2.2. Basic applications of nanotechnology in therapy

2.2.1 Applications in Drug Delivery

2.2.2 Applications in Therapy: Radiotherapy, Nuclear therapy and Biophotonic therapy

2.2.3 Applications in Surgery: Image guided surgery with nano-contrast agents, Nanoparticle Assisted Destruction of Cancer Tissues, Nano-tools

Pharmaceutical nanotechnology presents potential opportunities to design and develop more effective and safe medicines by using nanomaterials and nanostructures, widely known as advanced drug delivery nano systems (aDDnSs). These systems are liposomes, micelles, polymersomes, niosomes, etc. these systems have biocompatibility and enhanced pharmacokinetic properties, as well as biodistribution. These colloidal nanosystems or their degradation materials and products should not have any toxic, carcinogenic, allergic and inflammatory effects. The drug nanovectors should also protect the activity of the drugs and improve their transport through biological carriers, ADME (absorption, biodistribution, metabolism and excretion) profile and pharmacokinetic properties.

Special attention will be given to the applications in Therapy (i.e. Radiotherapy, Nuclear therapy and Biophotonic therapy and in Surgery: Image guided surgery with nano-contrast agents, Nanoparticle Assisted Destruction of Cancer Tissues, etc.).

Lesson 2.3. Theranostics and regenerative medicine

2.3.1 Imaging and Theranostics: Micro-nano fabrication and cell patterning, Molecular markers for medical imaging, Image processing

2.3.2 Main biomaterials used in Regenerative Medicine, tissue engineering.

2.3.3 Applications in Regenerative medicine: types of embryonic, fetal and adult stem cells

Theranostics is a new field of medicine which combines specific targeted therapy based on specific targeted diagnostic tests. The theranostics paradigm involves using nanotechnology to unite/combine diagnostic and therapeutic applications to form a single nanocarrier, allowing for diagnosis, drug delivery and treatment response monitoring. Micro-nano fabrication and cell patterning, Molecular markers for medical imaging and Image processing will be analyzed for building up nanoparticle-based theranostics.

Tissue engineering evolved from the field of nanobiomaterials development and refers to the practice of combining biopolymers, scalffolds, cells, and biologically active molecules into functional tissues. The goals of tissue engineering and regenerative medicine are to assemble functional constructs that restore, maintain, or improve damaged tissues or whole organs using types of embryonic, fetal and adult stem cells.

 

Σύνολο Α’ εξαμήνου 30

 

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
UNIT  3: Nanotoxicity and Regulatory Aspects 10
Lesson 3.1. Toxicity aspects

3.1.1 Nanotoxicity, Medical Toxicology; Molecular Medical Microbiology with Essay

Nanotoxicology involves different aspects of science, from molecular biology to quantum physics and chemistry and lays the foundations for eliminating all risks related to nanoparticles manufacturing and their applications. The major obstacle associated with nanoparticles hazardous impact determination is the variety of parameters that are suspects of their adverse effects. It is widely known that nanoparticles, dosage, size, composition, aggregation, surface charge, structure and chemistry even the route of administration and the exposure duration, are the main characteristics upon which Nanotoxicity depends.

Lesson 3.2. Clinical applications

3.2.1 Clinical Nanomedicine

3.2.2 Nanomedicines in Market

Clinical Nanomedicine deals with the use of nanomedicines in clinical use and practice. Special attention will be given to cancer nanotherapy. There are several liposomal and polymeric drugs in market approved by FDA and EMA.  In this lesson, case studies and examples will be presented focusing on the advantages of nanocarriers in clinical use.

Lesson 3.3. Ethics and regulatory aspects

III.1. Regulatory and Ethics in Nanomedicine.

III.2 Intellectual properties. Patenting and Commercialization of Biotech and Medtech Inventions

The entire “product life cycle,” from the creation of nanomedical products to their final market introduction will be discussed in the above lesson. While focusing on critical issues relevant to nanoproduct development and translational activities, it tackles topics such as regulatory science, patent law, FDA and EMA law, ethics, personalized medicine, risk analysis, toxicology, nano-characterization and commercialization activities.

Dissertation

The dissertation (or final year project), is taking place after the end of the lessons and may last until mid-September. The expectation is that the student takes responsibility for his own learning and he produces a literature review, chooses a method for undertaking a study, writes up his findings and discusses the outcomes in a discussion section. The work for dissertation may be either a literature review or a small research project that lasts for two-three months. The student is being supervised by a faculty member  during his work and at the end is being examined by a three-member committee.

20
Σύνολο Β’ εξαμήνου 30
Σύνολο 60

 

 ΑΡΘΡΟ 7

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες εξετάσεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων κ.λπ. είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ..

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εξήντα (60) ECTS.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ. 6, άρ. 34, Ν.4485/2017).

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι πρωτότυπο.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική.

 

Κανόνες εξετάσεων και αξιολόγησης των επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών

Οι εξετάσεις γίνονται γραπτά και προφορικά για την κάθε ενότητα (UNIT). Το γραπτό μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και θέματα ανάπτυξης από όλους τους διδάσκοντες στην κάθε ενότητα. Ακολουθεί προφορική εξέταση των φοιτητών σε  ομάδες συναφών αντικειμένων της ενότητας ταυτόχρονα από τους διδάσκοντες των συγκεκριμένων μαθημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της εξέτασης. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του Προγράμματος εντός 15 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Χρόνος διενέργειας και διάρκεια των εξεταστικών περιόδων του ΔΠΜΣ

Οι εξεταστικές περίοδοι ορίζονται με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής στο τέλος κάθε εξαμήνου, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο, ακαδημαϊκό ημερολόγιο.

 Προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων

Ο κάθε φοιτητής ολοκληρώνει επιτυχώς τη φοίτηση σε κάθε ενότητα όταν:

α) έχει παρακολουθήσει με φυσική παρουσία το 80% των ωρών των μαθημάτων

β) έχει παρακολουθήσει με φυσική παρουσία το 80% των παράλληλων δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα (παρακολούθηση ημερίδων, συνεδρίων ή διαλέξεων εκτός του προγράμματος θεωρητικών μαθημάτων του ΔΠΜΣ)

Τον έλεγχο της παρακολούθησης των μαθημάτων και των δικαιολογητικών των απουσιών διενεργεί η Γραμματεία του Προγράμματος με βάση τα παρουσιολόγια που υποβάλλονται από τους διδάσκοντες στο τέλος των μαθημάτων και των σεμιναρίων.

Σε περίπτωση που οι απουσίες του φοιτητή ξεπερνούν το επιτρεπόμενο όριο, τίθεται θέμα διαγραφής του φοιτητή. Το εν λόγω θέμα εξετάζεται από τη Σ.Ε., η οποία γνωμοδοτεί σχετικά στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.

γ) έχει περάσει επιτυχώς (βάση το 5) τόσο τη γραπτή όσο και την προφορική εξέταση

Μέρος της γραπτής ή της προφορικής εξέτασης κάποιων μαθημάτων μπορεί να γίνεται μέσω της εκπόνησης εργασίας με ευθύνη του διδάσκοντα.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποτύχει στην εξέταση κάποιας ενότητας θα επανεξεταστεί σε αυτήν το Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους που διενεργείται το πρόγραμμα σε ημερομηνίες που θα καθορίσει η ΕΔΕ. Αν αποτύχει εκ νέου, τότε για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα πρέπει να επανεγγραφεί και να παρακολουθήσει την ενότητα στην οποία απέτυχε και να ξαναδώσει εξετάσεις σε αυτήν. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επανακαταβάλλει τα τέλη φοίτησης για κάθε ενότητα στην οποία απέτυχε και επανεγγράφεται, τα οποία είναι 500 ευρώ για κάθε ενότητα. Σημειώνεται ότι κάθε φοιτητής έχει δυνατότητα να επανεγγραφεί μόνο μία φορά σε κάθε ενότητα. Εάν αποτύχει εκ νέου να περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις ενότητας στην οποία επανεγγράφηκε τότε διαγράφεται και δεν του απονέμεται ΔΜΣ.

Διαδικασία ορισμού επιβλέποντος και εξεταστικής επιτροπής διπλωματικής εργασίας

Η διπλωματική εργασία αρχίζει με την έναρξη του Β’ εξαμήνου, παράλληλα με την ενότητα 4 (UNIT IV)

Η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της Ιατρικής Σχολής.

Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής ή διδάσκοντας στο ΔΠΜΣ.

Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές ή διδάσκοντες του ΔΠΜΣ.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο της Ιατρικής Σχολής.

Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ. 3, αρ. 34, Ν.4485/2017). Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2006 η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία. Αποστολή της, είναι η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις. Τα μέσα που επιστρατεύονται είναι οι Προσαρμογές στο Περιβάλλον, οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και οι Υπηρεσίες Πρόσβασης.

 Συμμετοχή σε άλλες ερευνητικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Η ΕΔΕ καθορίζει το πρόγραμμα των παράλληλων υποχρεωτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΔΠΜΣ επιπλέον του τακτικού προγράμματος μαθημάτων (παρακολούθηση ημερίδων, συνεδρίων ή διαλέξεων εκτός του τακτικού προγράμματος). Επιπλέον, η ΕΔΕ καθορίζει πρόγραμμα επισκέψεων σε άλλα πανεπιστημιακά εργαστήρια η ερευνητικά κέντρα για εκπαιδευτικούς λόγους. Για τις δραστηριότητες αυτές ο φοιτητής δεν εξετάζεται αλλά είναι υποχρεωμένος να τις παρακολουθήσει.

Υποχρεώσεις για τη λήψη του ΔΜΣ

Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος:

α) να παρακολουθήσει το πρόγραμμα μαθημάτων με φυσική παρουσία τουλάχιστον κατά 80%

β) να παρακολουθήσει το πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων με φυσική παρουσία τουλάχιστον κατά 80%

γ) να περάσει με επιτυχία (βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 5) τόσο τις γραπτές όσο και τις προφορικές εξετάσεις σε κάθε ενότητα

δ) να περάσει με επιτυχία (βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 5) την εξέταση της διπλωματικής εργασίας.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Ο επιβλέπων καθορίζει το πρωτόκολλο και το εργαστήριο στο οποίο θα εκπονηθεί η διπλωματική εργασία και φροντίζει για την έγκαιρη ολοκλήρωσή της. Εάν ο φοιτητής δεν μπορέσει να ολοκληρώσει έγκαιρα την εργασία του, τότε με αιτιολογημένη έκθεση θα αιτηθεί από την ΕΔΕ την παράταση του χρόνου εκπόνησης της και η ΕΔΕ θα αποφασίσει.

Τρόπος αναπλήρωσης των μαθημάτων

Τα μαθήματα που για οποιοδήποτε λόγο αναβάλλονται, αναπληρώνονται με ευθύνη του Διευθυντή του ΔΠΜΣ.

Λόγοι και διαδικασία διαγραφής από το ΔΠΜΣ

Είναι δυνατή η διαγραφή φοιτητή από το ΔΠΜΣ με απόφαση της ΕΔΕ. Μεταξύ των λόγων για διαγραφή φοιτητή περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι:

 • Αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών ή στην επίλυση ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά και λοιπά παραπτώματα που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή.
 • Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς αναφορά σ’ αυτούς στη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία ή σε άλλες εργασίες.
 • Μη επιτυχής εξέταση σε περισσότερα από ένα (1) μαθήματα στο εξάμηνο και μη επιτυχής επανεξέταση ενός μαθήματος
 • Μη επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που εκπόνησε.
 • Παρέλευση του χρονικού διαστήματος φοίτησης όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού
 • Καθυστέρηση του φοιτητή να καταβάλει τα προβλεπόμενα δίδακτρα του εξαμήνου εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό (άρθρο 8).

Επίσης, διαγραφή προβλέπεται στην περίπτωση που ζητηθεί από τον ίδιο τον ΜΦ. Στην εν λόγω περίπτωση, δεν υποχρεούται στην καταβολή των τελών φοίτησης που αντιστοιχεί στο διάστημα που αποχωρεί. Ο ΜΦ που ζητάει τη διαγραφή του από το ΔΠΜΣ μπορεί να αιτηθεί τη χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης για τα μαθήματα που παρακολούθησε  επιτυχώς.

Δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης υποτροφιών

Η ΕΔΕ αποφασίζει για την χορήγηση υποτροφιών στους ΜΦ ανάλογα με τα διαθέσιμα χρήματα για την κάλυψη υποτροφιών και χορηγεί υποτροφίες με τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω στην επιλογή των υποψηφίων ΜΦ ή την επίδοσή τους στις μεταπτυχιακές σπουδές.

Διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούν κάθε μάθημα και κάθε διδάσκοντα με βάση ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν. Το σχετικό έντυπο καλύπτει το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, το βαθμό συσχέτισής του με την πράξη και τις αρχές και τη φιλοσοφία του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η αξιολόγηση του διδάσκοντα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται με κριτήρια τις γνώσεις και την ικανότητα μετάδοσής τους στους φοιτητές, την προετοιμασία του, τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης διεθνώς καθιερωμένης –για υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές– βιβλιογραφίας, την προθυμία του να απαντά σε ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθμολόγηση και επιστροφή εργασιών και γραπτών εξετάσεων και την τήρηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος.

Η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται με ευθύνη της Γραμματείας του ΔΠΜΣ και τα συμπληρωμένα ανωνύμως έντυπα σφραγίζονται σε ειδικό φάκελο. Η ανάλυση των εντύπων αξιολόγησης με τις παρατηρήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών και οι συγκριτικοί πίνακες ετοιμάζονται και αυτοί με την ευθύνη της Γραμματείας. Οι πίνακες που ετοιμάζονται παραδίδονται στην ΕΔΕ και τον Διευθυντή του ΔΠΜΣ. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ ενημερώνει τον κάθε διδάσκοντα για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης που αφορά τον ίδιο, μετά την υποβολή της καταστάσεως βαθμολογίας για το μάθημα.

Ύψος των τελών φοίτησης και δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.000 ευρώ για όλο το πρόγραμμα. Καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις (500 ευρώ η καθεμία) ως εξής: 1η δόση με την εγγραφή, 2η δόση έως τις 15 Νοεμβρίου του έτους διενέργειας του ΔΠΜΣ, 3η δόση με το τέλος του Α’ εξαμήνου και 4η δόση έως τις 15 Μαρτίου του έτους διενέργειας του ΔΠΜΣ.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ.. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή (άρ. 35, παρ. 3, Ν.4485/17).

Τελετουργικό αποφοίτησης

Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής και σε χώρο της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του ΔΠΜΣ ή του Αναπληρωτή του, του Προέδρου της Σχολής ή του Αναπληρωτή του και, κατά τις δυνατότητες, ενδεχομένως εκπροσώπου του Πρυτάνεως.

Τύπος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)

Το ΔΜΣ αναγράφει το Ίδρυμα και τα Τμήματα του ΔΠΜΣ, τον τίτλο του ΔΠΜΣ, το ον/μο του αποφοίτου και την ημερομηνία ορκωμοσίας, καθώς και τον Πρόεδρο της ΕΔΕ, το Δ/ντή του Προγράμματος και τους Προέδρους των 2 Τμημάτων (Ιατρικής και Φαρμακευτικής) καθώς και την ημέρα ορκωμοσίας.

Ειδικότερα θέματα του παραρτήματος διπλώματος

Ως παράρτημα του διπλώματος δίνεται η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων, καθώς και οι παράλληλες εκδηλώσεις που παρακολούθησε ο φοιτητής σύμφωνα με ειδικό έντυπο το οποίο χορηγεί η Γραμματεία.

Παρέχεται επίσης, η δυνατότητα του συνδυασμού του προγράμματος  ΕΡΑΣΜΟΣ με τη συμμετοχή του ΔΠΜΣ και για την προσβασιμότητα θα χρησιμοποιηθεί η διαδικασία και οι υποδομές προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ.

 ΑΡΘΡΟ 9

ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΜΣ

Διοικητική υποστήριξη

Τη διοικητική υποστήριξη του ΔΠMΣ παρέχει η Ιατρική Σχολή. Η ΕΔΕ μπορεί να αποφασίσει για την πρόσληψη προσωπικού το οποίο θα παρέχει διοικητική υποστήριξη στο ΔΠΜΣ.

Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Φαρμακευτικής διαθέτουν τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Η/Υ κ.λπ.), καθώς και εργαστηριακή υποδομή για την υλοποίηση των στόχων του ΔΠΜΣ.

Οικονομική υποστήριξη

Πηγές εσόδων μπορεί να είναι δωρεές, χορηγίες, παροχές, κληροδοτήματα φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και τέλη φοίτησης από τους φοιτητές. Εάν τα λειτουργικά έξοδα του Δ.Π.Μ.Σ. καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, πλην των τελών φοίτησης, τότε δε θα επιβάλλονται τέλη φοίτησης στους έλληνες φοιτητές.

Κατά τη λήξη της θητείας της Συντονιστικής Επιτροπής, με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Μ.Σ., ο οποίος κατατίθεται στην Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.. Ο εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της ΕΣΕ (παρ. 5, άρ.44, Ν.4485/2017).

Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4485/2017.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Η διδασκαλία των μαθημάτων και των εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων, καθώς και η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών στο ΔΠΜΣ ανατίθεται με απόφαση της ΕΔΕ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κυρίως και κατά προτεραιότητα σε μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ. Το 80% τουλάχιστον των διδασκόντων θα προέρχεται από τα δύο Τμήματα Ιατρικής και Φαρμακευτικής.

Αναθέσεις δύναται να γίνουν και σε μέλη ΕΠ ή ΔΕΠ Τμημάτων άλλου Α.Ε.Ι., σε ομότιμους καθηγητές, σε επισκέπτες καθηγητές και σε ερευνητές Α’ και Β’ βαθμίδας και ειδικούς επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος με την ιδιότητα του επιστημονικού συνεργάτη οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ.

Για κάθε άλλο θέμα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του ΔΠΜΣ «Νανοϊατρική» που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, αποφασίζει η ΕΔΕ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος